?КП "Брегалница"-Делчево

ул. ?Методи Митевски-Брицо” бр.36
тел:(033) 411-254; (033) 411-100Image
За ?КП "Брегалница"-Делчево

Добредо?довте на нашата страна

?авното комунално претпри?атие ?БРЕГАЛНИЦА” од Делчево е основано заради тра?но и непрекинато врше?е на комуналната де?ност, ко?а е од ?авен интерес. Неговата работа е ?авна, транспарентна и претставува незаменлив услов за животот и работата на гра?аните на територи?ата на Општина Делчево.

Тоа е основано со Решение на Собранието на Општина Делчево бро? 01-4476/1 од 10.11.1966 година, како ?Установа за комунални услуги” и е запишано во судскиот регистар со Решение на Окружниот стопански суд во Штип, Ус. Бр. 122/66 од 22.12.1966 година.

Image

Во 1973 година, со Решение на Окружниот стопански суд во Штип, ФИ Бр.395/73 од 28.12.1973 година, Установата за комунални услуги ?БРЕГАЛНИЦА” е конституирана како: Комунална организаци?а на здружен труд ?БРЕГАЛНИЦА” Делчево. Во 1989 година, со Одлука на Собранието на Општина Делчево бро? 0101-924 од 27.11.1989 година, Установата за комунални услуги на здружен труд, е организарана во форма на: ?авно комунално претпри?атие ?БРЕГАЛНИЦА” Делчево, како ?авно претпри?атие за комунални де?ности. Седиштето на ?авното претпри?атие се нао?а на улица ?Методи Митевски-Брицо” бр.36 во Делчево, контакт тел. 033/411 254.

Основна (приоритетна) де?ност на ?авното претпри?атие е: Собира?е, обработка и снабдува?е со вода. Покра? основната де?ност, ?авното претпри?атие во рамките на сво?от делокруг на работе?е ги врши и следните де?ности: - отстранува?е на отпадни води, - собира?е, обработка и депонира?е на безопасен отпад, - изградба на хидроградежни об?екти и поставува?е на инсталации за водовод и канализаци?а - одржува?е и користе?е на ?авните пазари на големо и мало, - одржува?е на спортски и рекреативни об?екти, - одржува?е на ?авната чистота во Општина Делчево, - изградба и одржува?е на ?авно осветлува?е на подрач?ето на општината и други електро инсталатерски работи, - изградба, одржува?е и користе?е на ?авни паркиралишта од значе?е за општината, утврдени со урбанистичкиот план, - работи на изградба, реконструкци?а, управува?е и одржува?е на гробишта, - одржува?е на сообра?а?ната сигнализаци?а на улици и општински патишта, - одржува?е и уредува?е на паркови, речни корита и ?авни зелени површини, - крпе?е на ударни дупки, прекопи на улици и ?авни површини и друго, - изградба на други об?екти од нискоградба неспомнати на друго место (пристапни патеки, тротоари и сл.).

Бидете навремено информирани

Контактира?те не

Breitling Bentley Replica Replica Breitling Chronomat 01 Breitling Navitimer Replica Breitling Superocean Replica Bvlgari Replica Watches